Veri Sahibi Başvuru Formu

 1. Başvuru Hakkının Kapsamı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  4. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  7. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Başvuru Yöntemi

KVKK ’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan RB TEKNOLOJİ ’ne (Bundan sonra “RB TEKNOLOJİ ” olarak anılacaktır.) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. RB TEKNOLOJİ  ’e “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Elektronik posta yolu ile yapılan başvurular için işbu formu dijital ortamda doldurabilirsiniz. Başvuru Sahibi, yazılı başvurularda aşağıdaki dosyalarda bulunan açıklamalara dikkat etmelidir.

Veri Sahibi Başvuru Formu