İnternet Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

RB Teknolojileri . (https://realbt.com.tr – REALBT)

Namık Kemal Mah. Talatpaşa Cad. Mollagürani Sok. Bulut Apt. No:9/A. 34762 Ümraniye / İstanbul

REALBT olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, REALBT tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. REALBT Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler: Ürün ve Hizmet Alan Kişi (Müşteri)

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amaçları Kişisel Verilerin İşlenmesinin  Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri  
01 – Kimlik Verileri Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik No./ Vergi Numarası Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya  ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması  kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Mal & hizmet satış ve servis süreçleri sırasında kimlik bilgileri işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz; E-Posta, Telefon, sözleşmeler yoluyla toplanmaktadır.
02 – İletişim Verileri Adres, E-Posta, Telefon No. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Mal & hizmet satış, servis süreçlerinin yürütülmesi sırasında E-Posta, Telefon, sözleşmeler yoluyla  toplanmaktadır.
06- Müşteri İşlem Verileri Fatura, Çek, Senet Bilgileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (m.230) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya  ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması  kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Ticari işlemlerinin yürütülmesi sırasında, E-posta, Telefon, Firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafından verilmesi ya da tarafların kesip birbirlerine elden veya kargo aracılığıyla iletilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.
07 – Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.Maddesinde belirtilen; 5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Şirketimizi ziyaretiniz sırasında otomatik yollarla, kamera sistemiyle verileriniz işlenmektedir.
10 – Finans Verileri IBAN No., Kredi Kart No., Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Finans işlemlerinin yürütülmesi sırasında, E-posta, Telefon, Firma yetkilerimize bizzat müşteriler tarafından verilmesi yöntemleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

REALBT tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz Kişisel Verileri Nasıl Aktarıyoruz Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı
01 – Kimlik Verileri Adı, İmza, Kredi Kartı No., Soyadı, TC Kimlik No., Vergi Numarası Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Hissedarlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapımızın yurtdışı merkezli olması sebebiyle yurtdışına aktarılmamaktadır.
02 – İletişim Verileri Adres, E-Posta, Telefon No. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Hissedarlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapımızın yurtdışı merkezli olması sebebiyle yurtdışına aktarılmamaktadır.
06- Müşteri İşlem Verileri Fatura, Çek, Senet Bilgileri Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Hissedarlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları E-Mail, Posta, Müşteri İşlem kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapımızın yurtdışı merkezli olması sebebiyle yurtdışına aktarılmamaktadır..
07 – Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Cd veya usb Fiziksel Mekan Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
10 – Finans Verileri IBAN No., Kredi Kart No., Alışveriş Tutarı Bilgileri Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Hissedarlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel kişi veya kuruluşlar (Bankalar) E-Mail, Fatura, Dekont, Mail Order Finans kategorisinde yer alan kişisel verileriniz mail altyapımızın yurtdışı olması sebebiyle yurtdışına aktarılmamaktadır.

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://realbt.com.tr/kvkk internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Namık Kemal Mah. Talatpaşa Cad. Mollagürani Sok. Bulut Apt. No:9/A. 34762 Ümraniye / İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected]  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

REALBT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

RB TEKNOLOJİLERİ

Adres : Namık Kemal Mah. Talatpaşa Cad. Mollagürani Sok. Bulut Apt. No:9/A. 34762 Ümraniye/İstanbul KEP :
Telefon : +90 216 449 4668 E-Mail : [email protected]
Fax : +90 216 449 46 27 MERSİS :
WEB : https://realbt.com.tr/kvkk

İlgili Kişiler: Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler

REALBT, bünyesindeki Çalışanlar, Çalışan Adayları, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece ilgili kişilerin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, ilgili kişilere bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.